Chính sách của Đảng và Nhà nước làm thay đổi đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa

Chính sách của Đảng và Nhà nước đã làm đổi thay diện mạo, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Thanh Hóa. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4,02%/năm

Thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sau 5 năm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4,02%/năm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi được nâng lên rõ rệt

Các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc được triển khai có hiệu quả

Theo số liệu của Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Chính phủ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 đạt 58.000 tỷ đồng. Bình quân 11.580 tỷ đồng/năm, chiếm khoảng 12,3% tổng huy động vốn đầu tư toàn tỉnh trong cùng giai đoạn. Đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 257 dự án (7 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 35.030 tỷ đồng và 116 triệu USD, chiếm 15,1% tổng số dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trên toàn tỉnh.

Trong đó, giai đoạn 2016 – 2020, tổng nguồn vốn huy động trực tiếp thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững từ năm 2016 đến nay đạt trên 22.000 tỷ đồng gồm: Vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là hơn 2.000 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới là hơn 3.000 tỷ đồng; nguồn vốn tín dụng, chính sách đã hỗ trợ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay là hơn 11.000 tỷ đồng; kinh phí ngân sách Trung ương thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo (giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, hỗ trợ trực tiếp và trợ giúp xã hội…) khoảng hơn 4.000 tỷ đồng; ngân sách địa phương lồng ghép với kinh phí Trung ương thực hiện các Đề án, Chính sách về kinh tế, giao dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, giảm nghèo khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.

Chính sách của Đảng và Nhà nước làm thay đổi đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa

Chị Vi Thị Mồn phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại bản Chai, xã Mường Chanh.

Có được kết quả trên là do Tỉnh Thanh Hóa đã triển khai có hiệu quả các chính sách trong giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể, chính sách đầu tư phát triển bền vững thông qua Chương trình 135, tỉnh Thanh Hóa đã huy động thực hiện tổng kinh phí là 1.099,637 tỷ đồng. Chương trình 30a, tổng kinh phí thực là 1.744,1 tỷ đồng. Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2085/QĐTTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 4 Nguồn kinh phí thực hiện là 33.716 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số (Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Tổng kinh phí phân bổ giai đoạn 2016 - 2020 là: 11.194 triệu đồng (năm 2018, 2019 không được giao vốn). Đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dự án định canh định cư bản Piềng Trang, xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn. Đến nay, số hộ, số khẩu được định canh định cư ổn định là 56 hộ/198 khẩu. Đề án “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế xã hội các bản đồng bào Mông, huyện Quan Sơn giai đoạn 2016 - 2020” theo Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tổng số vốn bố trí thực hiện đề án là 25.860 triệu đồng (Vốn ngân sách tỉnh 20.860 triệu đồng, vốn ngân sách Trung ương 5.000 triệu đồng). Đề án “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Khơ mú tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020” Tổng vốn ngân sách tỉnh đã bố trí thực hiện Đề án giai đoạn 2017 - 2020 là 6.347,4 triệu đồng…

Đến năm 2025 nâng thu nhập bình quân đầu người khu vực miền núi gấp 2 lần

Với sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được kết quả quan trọng làm thay đổi diện mạo đồng bào dân tộc tại các huyện miền núi. Cụ thể, trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4,02%/năm. Có 1/7 huyện (huyện Như Xuân) thoát khỏi diện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Có 5 xã và 50 thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt 3 đề án đặc thù: “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội các bản đồng bào Mông, huyện Quan Sơn giai đoạn 2016-2020”; “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Khơ Mú tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”; “Xây dựng điểm điển hình giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”. Tỉnh Thanh Hóa đã bố trí hơn 61 tỉ đồng để thực hiện 3 đề án trên, đã đầu tư xây dựng hoàn thành 37 công trình.

Chính sách của Đảng và Nhà nước làm thay đổi đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa

Đàn bò từ mô hình của Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản tại bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Đến nay, công tác phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có những chuyển biến tích cực. Tại 11 huyện miền núi đã có 664 trường học các cấp, trong đó có 58% trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục, đào tạo ở các huyện miền núi từng bước được nâng lên; đã có 7/11 huyện hoàn thành phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 2. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế đạt 81%. Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ đạt 91,4%. 76% số dịch vụ thuộc “gói dịch vụ y tế cơ bản” theo quy định của Bộ Y tế đã được thực hiện tại tuyến xã.

Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng từ 86,5% năm 2015 lên 91% năm 2020. Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 48% năm 2015 lên 71% năm 2020. Hạ tầng bưu chính viễn thông ở các huyện miền núi tiếp tục được quan tâm đầu tư. 100% trung tâm xã, thị trấn có mạng Internet; 100% các xã, thị trấn có mạng truyền dẫn quang băng.

Đánh giá trước đổi thay rõ rệt đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, ông Mai Xuân Bình, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Nhằm phát triển bền vững khu vực miền núi, thu hẹp khoảng cách về mức sống với vùng xuôi, giảm dần địa bàn thuộc diện đặc biệt khó khăn, ngày 23/7/2021, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 624-QĐ/TU về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Chương trình đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là thu nhập bình quân đầu người khu vực miền núi gấp 2 lần trở lên so với năm 2020”.

“Điều này thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền Tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện nâng cao hơn nữa đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn”- ông Bình nhấn mạnh.

Hoàng Minh

Tin mới nhất

Lạng Sơn nỗ lực trên hành trình giảm nghèo bền vững

Lạng Sơn nỗ lực trên hành trình giảm nghèo bền vững

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững.
Đắk Lắk: Đẩy mạnh công tác số hóa các Di sản văn hóa

Đắk Lắk: Đẩy mạnh công tác số hóa các Di sản văn hóa

Tỉnh Đắk Lắk triển khai chương trình số hóa di sản văn hóa nhằm bảo tồn và thúc đẩy phát triển du lịch.
22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh được hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn

22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh được hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn

22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh sẽ được hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 – 2025 theo Quyết định số 880/QĐ-TTg vừa phê duyệt.
Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách pháp luật về dân tộc tôn giáo

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách pháp luật về dân tộc tôn giáo

Ngày 21/7, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc tôn giáo cho phóng viên, biên tập viên tại Hà Nội.
Hỗ trợ khởi nghiệp và đầu tư vào khu vực miền núi

Hỗ trợ khởi nghiệp và đầu tư vào khu vực miền núi

Các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động và sử dụng lao động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi sẽ được hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục

Hộ nghèo dân tộc thiểu số được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề

Hộ nghèo dân tộc thiểu số được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề

Theo Thông tư 02/2022/TT-UBDT, kể từ ngày 15/8/2022, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề.
Đắk Lắk: Phát triển toàn diện, bền vững đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Đắk Lắk: Phát triển toàn diện, bền vững đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Đắk Lắk đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chiến lược công tác dân tộc về đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Hà Nội: Cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Nội: Cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thu hẹp khoảng cách cả về kinh tế và mức sống, Hà Nội cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển đồng bộ, toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đẩy nhanh các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đẩy nhanh các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Để vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát huy nội lực, vươn lên phát triển, cần đảm bảo thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc.
Đắk Nông: Từng bước nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Đắk Nông: Từng bước nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Nhờ áp dụng tốt những chương trình, chính sách, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Nông những năm qua không ngừng được cải thiện và nâng cao.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Cần thực hiện quyết liệt công tác dân tộc trong tình hình mới tại khu vực Tây Nguyên

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Cần thực hiện quyết liệt công tác dân tộc trong tình hình mới tại khu vực Tây Nguyên

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã có một số chỉ đạo về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tiếp tục phát triển vùng Tây Nguyên.
Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021 - 2030: Đề xuất cơ chế điều phối

Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021 - 2030: Đề xuất cơ chế điều phối

Vẫn đang có những bất cập trong phối hợp của các bên liên quan trong tham gia công cuộc phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đắk Lắk: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ thông tin

Đắk Lắk: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ thông tin

Sáng 30/6, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội.
Bổ nhiệm Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Bổ nhiệm Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Ông Y Vinh Tơr - Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Nỗ lực giảm nghèo vùng Tây Nguyên

Nỗ lực giảm nghèo vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư và là vùng thụ hưởng quan trọng của các chương trình mục tiêu quốc gia.
Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao công tác dân vận của tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao công tác dân vận của tỉnh Đắk Lắk

Chiều 24/6, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương đã thăm và làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Hà Giang: Thu hút đầu tư hạ tầng để phát triển thương mại - dịch vụ

Hà Giang: Thu hút đầu tư hạ tầng để phát triển thương mại - dịch vụ

Với mục tiêu phát triển thương mại – dịch vụ nhanh, bền vững, Hà Giang đang đẩy mạnh thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng thương mại với nhiều chính sách ưu đãi.
Lạng Sơn: Khẩn trương xác minh, làm rõ quy trình thực hiện Dự án khu đô thị mới Mai Pha

Lạng Sơn: Khẩn trương xác minh, làm rõ quy trình thực hiện Dự án khu đô thị mới Mai Pha

Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chỉ đạo khẩn trương xác minh, làm rõ việc tổ chức thực hiện, quy trình, thủ tục thực hiện Dự án khu đô thị mới Mai Pha.
Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X: Thông qua 4 Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X: Thông qua 4 Nghị quyết quan trọng

Chiều 22/6, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X đã thông qua 4 Nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba.
Đắk Lắk luôn quan tâm công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Đắk Lắk luôn quan tâm công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc luôn được tỉnh Đắk Lắk quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành kịp thời.
Quảng Bình: Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vùng giáo xứ

Quảng Bình: Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vùng giáo xứ

Trong điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại vùng giáo xứ Quảng Bình vẫn đạt hiệu quả.
Bắc Giang tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Bắc Giang tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Năm 2022, tỉnh Bắc Giang được phân bổ hơn 221 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nguồn vốn này sẽ thực hiện 10 dự án.
Bài 3: Động lực từ niềm tin và sự lan toả từ chính sách nhân văn

Bài 3: Động lực từ niềm tin và sự lan toả từ chính sách nhân văn

Chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế, thoát nghèo mà còn nhân lên niềm tin và sự lan toả cho đồng bào các dân tộc.
Bài 1: Chính sách nhân văn và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp

Bài 1: Chính sách nhân văn và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp

Chương trình 30a là một chính sách nhân văn của xã hội chủ nghĩa, tạo sự chuyển biến tích cực nhất phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc nghèo
Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Từ chính sách đến thực tiễn

Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Từ chính sách đến thực tiễn

Nhờ các chương trình, chính sách giảm nghèo, đến nay đời sống đồng bào dân tộc thiểu số đã có những bước cải thiện rõ nét.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động