Hà Giang: Chính sách dân tộc làm đổi thay đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Các chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Đảng và Nhà nước đã được nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang ủng hộ.
Phát huy vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số Longform | Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc Đồng bào dân tộc Mông ở Sà Phìn (Hà Giang) phát triển kinh tế nhờ chính sách dân tộc

Để tìm hiểu rõ hơn về kết quả đạt được sau gần 2 năm triển khai chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt Chương trình) của tỉnh Hà Giang, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Triệu Trung Hiệp – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang.

Là tỉnh miền núi biên giới đặc biệt khó khăn, với 19 dân tộc anh em, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đạt xấp xỉ 50% vậy thời gian qua chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được Hà Giang cụ thể hóa như thế nào, thưa ông?

Năm 2022, là năm đầu tiên Hà Giang triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh Hà Giang trong công tác tổ chức quản lý chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Chương trình. Theo đó, thành lập và kiện toàn tổ chức bộ máy chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã); Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nguồn vốn, Nghị quyết phân bổ nguồn vốn hàng năm và giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo triển khai Chương trình.

Hà Giang: Chính sách dân tộc làm đổi thay đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Ông Triệu Trung Hiệp – Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hà Giang. Ảnh: Phạm Tiệp

Qua hơn một năm thực hiệ, có thể khẳng định Chương trình có chế độ, chính sách, nội dung dự án đầu tư, hỗ trợ phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu nguyên vọng của người dân, do đó được nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia triển khai các dự án.

Vậy công tác thực hiện và kết quả đạt được như thế nào thưa ông?

Từ năm 2021, các Chương trình chính sách dân tộc được tích hợp thực hiện theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung, dự án thành phần đã được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là chương trình lớn so với 2 chương trình MTQG (Nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững).

Hà Giang: Chính sách dân tộc làm đổi thay đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Có điện đồng bào dân tộc đã đầu tư máy móc vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Thu Hường

Cụ thể, Chương trình thực hiện trên địa bàn 2.063 thôn, tổ dân phố của 192 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (trừ Thị trấn Vĩnh Tuy - huyn Bắc Quang). Qua gần 2 năm triển khai trên địa bàn tỉnh, đã tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh nói chung và đối với các xã khu vực III, khu vực II, các thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số nói riêng. Về tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 toàn tỉnh có 42,08%; năm 2022 giảm còn 37,08%...

Có thể kể đến một số kết quả đáng ghi nhận như: Tăng trưởng kinh tế bình quân của Hà Giang năm 2022 đạt 7,62%, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt 34,24 triệu đồng/người/năm tăng 3,66 triệu đồng so với năm 2021.

Hạ tầng giao thông kết nối các huyện, xã, thôn luôn được quan tâm đầu tư, các tuyến đường kết nối với các cửa khẩu giáp biên giới như quốc lộ 2 kết nối với Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo đã được đầu tư đạt cấp III; các tuyến quốc lộ khác đều được quy hoạch, đầu tư nâng cấp đạt cấp IV, V như: Quốc lộ 4C, quốc lộ 04...

Hà Giang: Chính sách dân tộc làm đổi thay đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
96,2% hộ dân tại Hà Giang được sử dụng điện lưới quốc gia. Ảnh: Phạm Tiệp

Đến hết năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh có 96,2% hộ dân được sử dụng điện từ các nguồn. 100% các xã (175/175 xã) có điện lưới quốc gia. Trên địa bàn tỉnh có 40 nhà máy thủy điện đang phát điện vào lưới điện quốc gia với tổng công suất lắp đặt là 752,5 MW.

Hệ thống cấp nước sinh hoạt đô thị cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân, tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch đạt 95%, tăng 3% so với năm 2021. Hệ thống cơ sở trường học, y tế được củng cố. Điều kiện cơ sở vật chất thiết bị dạy học và thiết bị y tế ở các cơ sở đã được đầu tư cải thiện. Đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập, khám chữa và điều trị bệnh của nhân dân trên địa bàn.

Ngoài những chính sách của Trung ương, tỉnh Hà Giang đã quan tâm chỉ đạo và có những cơ chế, chính sách gì cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thưa ông?

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành 19 Nghị quyết; UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền 35 văn bản (quyết - định, kế hoạch, thông báo của UBND tỉnh) để triển khai thực hiện. Trong đó, ban hành nhiều cơ chế chính sách như: Cơ chế quay vòng vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang; cơ chế giao cho cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ là người dân cư trú trên địa bàn xã có dự án tổ chức thực hiện các công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Hiệu quả của Chương trình và các chính sách của tỉnh đã góp phần thay đổi diện mạo đời sống, kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của tỉnh Hà Giang như thế nào, thưa ông ?

Qua gần hai năm triển khai thực hiện chương trình, cơ bản các nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần đã được triển khai thực hiện và phân bổ vốn đến các đơn vị, các địa phương thực hiện.

Phần lớn các nội dung hỗ trợ, đầu tư của tiểu dự án, dự án phù hợp với nhu cầu của cơ sở và nhân dân vùng đồng bào DTTS. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe... đã giúp người dân giải quyết được các nhu cầu khó khăn thiết yếu nhất trong đời sống. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào DTTS, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao mức thụ hưởng của nhân dân. Từ đó, củng cố niềm tin của đồng bào với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Cụ thể, tổng sản phẩm bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh đến năm 2022 đạt 34,3 triệu đồng, tăng 4,7 triệu đồng so với năm 2020. Trong 2 năm thực hiện Chương trình, Hà Giang đã giải quyết việc làm cho 54.138 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2022 đạt 56,6% tăng 2,6% so với năm 2020.

Nếu như năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 3,75% so với cuối năm 2020 (6.628 hộ thoát nghèo), trong đó tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 giảm còn 18,54%, đến năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh (theo chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025) là 49,95% giảm 5,17% so với cuối năm 2021.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới tỉnh Hà Giang đề ra những mục tiêu, giải pháp gì nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc, góp phần tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống của đồng bào các DTTS trong tỉnh, thưa ông?

Chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các Chương trình mục tiêu quốc gia, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai các thủ tục đầu tư, thẩm định dự án; bảo đảm yêu cầu về chất lượng, rút ngắn thời gian để công tác triển khai và giải ngân được kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Hà Giang: Chính sách dân tộc làm đổi thay đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Chính sách dân tộc đã tạo động lực trong phát triển kinh tế tại vùng đồng bào DTTS ở Hà Giang. Ảnh Thu Hường: Du khách tham quan trải nghiệm tại HTX Dệt Lanh Lùng Tám

Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình. Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện giám sát chuyên đề, đồng thời các Sở, ngành của tỉnh theo chức năng quản lý đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tại các huyện, thành phố. Đặc biệt, UBND tỉnh ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cho các đơn vị phụ trách, theo dõi các huyện trong tổ chức triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Trực tiếp làm việc với cơ sở 2 lần/tháng để kịp thời nằm bắt, hướng dẫn các huyện, thành - phố trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời - phát hiện và tham mưu chỉ đạo khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện.

Hàng tháng, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn, ngân sách nhà nước năm 2023 so với phiên họp tháng trước; qua đó, để kịp thời chỉ đạo khắc phục những khó khăn vướng mắc ở cơ sở nhằm đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2023.

Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thực hiện công khai, dân chủ từ cơ sở, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia đầy đủ của người dân. Đẩy mạnh các hình thức xã hội hóa đầu tư, huy động tối đa các nguồn vốn của các tổ, chức, doanh nghiệp và nhân dân hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, dân cư với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả, hợp lý nguồn lực theo thứ tự các mục tiêu ưu tiên.

Xin cám ơn ông!

Thu Hường thực hiện

Tin mới nhất

Làm gì để nâng cao vai trò của các Bộ, ngành trong truyền thông về dân tộc- tôn giáo

Làm gì để nâng cao vai trò của các Bộ, ngành trong truyền thông về dân tộc- tôn giáo

Dù đã đạt được những thành quả trong việc thông tin, truyền thông về dân tộc, tôn giáo nhưng vẫn cần nâng cao hơn nữa vai trò của các Bộ, ngành, địa phương.
Hoà Bình: Giải quyết tranh chấp đất đai của bà con dân tộc bằng “con đường” hoà giải ở cơ sở

Hoà Bình: Giải quyết tranh chấp đất đai của bà con dân tộc bằng “con đường” hoà giải ở cơ sở

Vướng mắc liên quan tới đất đai vẫn là một trong những vấn đề phổ biến, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số tại Hòa Bình.
Ðổi mới công tác truyền thông về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới

Ðổi mới công tác truyền thông về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, kinh tế còn nhiều khó khăn vì thế công tác truyền thông về dân tộc, tôn giáo cần đặc biệt chú trọng.
Khánh Hòa: Tăng mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú dân tộc thiểu số

Khánh Hòa: Tăng mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú dân tộc thiểu số

Tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh chế độ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo và học bổng cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Nắm bắt ưu thế thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa vùng đồng bào dân tộc

Nắm bắt ưu thế thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa vùng đồng bào dân tộc

Thời gian qua, các địa phương có đồng bào dân tộc đã kịp thời nắm bắt cơ hội, tận dụng ưu thế của thương mại điện tử để chủ động phân phối hàng hóa.

Tin cùng chuyên mục

Mang đông ấm và trải nghiệm khoa học cho học sinh Trường tiểu học dân tộc bán trú Châu Quế Hạ

Mang đông ấm và trải nghiệm khoa học cho học sinh Trường tiểu học dân tộc bán trú Châu Quế Hạ

100 học sinh Trường tiểu học dân tộc bán trú Châu Quế Hạ của vùng cao Yên Bái không chỉ được nhận quà từ các đơn vị mà còn được trải nghiệm hoạt động khoa học.
Thái Nguyên: Triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Thái Nguyên: Triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Nhờ thực hiện tốt chính sách dân tộc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên được nâng cao, diện mạo nông thôn khởi sắc.
Làm tốt chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Làm tốt chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Chú trọng thực hiện chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là mục tiêu được nhiều địa phương tại Tuyên Quang quan tâm, thực hiện.
Đưa sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vào hệ thống phân phối còn gặp khó

Đưa sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vào hệ thống phân phối còn gặp khó

Thời gian qua, việc thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đem lại kết quả tốt.
Phát huy chính sách dân tộc trong phát triển kinh tế tại Hà Giang

Phát huy chính sách dân tộc trong phát triển kinh tế tại Hà Giang

Trên 84% là đồng bào dân tộc sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo xấp xỉ 50%, Hà Giang hiện đẩy mạnh phát triển kinh tế thông qua các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc.
Khánh Hòa: Thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khánh Hòa: Thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Bài 2: Đẩy nhanh các dự án đầu tư lưới điện, tạo xung lực cho phát triển kinh tế

Bài 2: Đẩy nhanh các dự án đầu tư lưới điện, tạo xung lực cho phát triển kinh tế

Hiện toàn tỉnh còn 112 thôn, bản chưa có điện, Hà Giang phấn đấu đến 2025 không còn “vùng lõm” về điện, tuy nhiên còn rất nhiều thách thức đặt ra cho Hà Giang.
Bài 1: Nụ cười Ma Lỳ Sán

Bài 1: Nụ cười Ma Lỳ Sán

Có điện lưới quốc gia, giờ đây 95 hộ dân là đồng bào dân tộc Nùng ở Ma Lỳ Sán (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế.
Điểm tên 2 khó khăn lớn nhất khi đưa hàng hóa, nông sản của đồng bào dân tộc vào chuỗi phân phối

Điểm tên 2 khó khăn lớn nhất khi đưa hàng hóa, nông sản của đồng bào dân tộc vào chuỗi phân phối

Kho trung chuyển sẽ là giải pháp tháo gỡ nút thắt trong việc đưa nông sản đồng bào dân tộc vào chuỗi phân phối.
Thanh Hóa: Đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh Hóa: Đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Để đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các huyện miền núi Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
9 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” tổng trị giá hơn 400 triệu đồng đến với học sinh nghèo Điện Biên

9 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” tổng trị giá hơn 400 triệu đồng đến với học sinh nghèo Điện Biên

Quỹ Toyota Việt Nam trao tặng 9 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên.
Thanh Hóa: Hiệu quả từ việc phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho vùng dân tộc thiểu số

Thanh Hóa: Hiệu quả từ việc phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho vùng dân tộc thiểu số

Thanh Hóa đã chú trọng việc phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho vùng dân tộc thiểu số, giúp người dân thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước.
Đồng bào dân tộc Chứt ở Trọng Hoá làm kinh tế mới

Đồng bào dân tộc Chứt ở Trọng Hoá làm kinh tế mới

Nhiều mô hình trồng trọt và chăn nuôi phát triển kinh tế theo hướng khoa học và đổi mới làm cho bào dân tộc Chứt ở xã biên giới Trọng Hoá
Thừa Thiên Huế: Tuyên dương đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín, kinh doanh giỏi

Thừa Thiên Huế: Tuyên dương đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín, kinh doanh giỏi

Lần đầu tiên huyện miền núi Nam Đông, Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên dương đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín, nhân sĩ trí thức, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi…
Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Những con số "biết nói"

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Những con số "biết nói"

Đến 30/6/2023, cả nước có 6.022/8.177 xã (73,65%) đạt chuẩn nông thôn mới, 1.331 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 176 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Cần quan tâm đến văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số khi đưa ra quy định về đất đai

Cần quan tâm đến văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số khi đưa ra quy định về đất đai

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần phải quan tâm đến văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số khi đưa ra các quy định về đất đai.
Thêm “trợ lực” để phát triển dược liệu quý vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thêm “trợ lực” để phát triển dược liệu quý vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ tới 1 tỷ đồng/dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững

Việc này giúp loại bỏ dần những phong tục lạc hậu, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.
Người dân tộc thiểu số đi làm việc tại nước ngoài có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ

Người dân tộc thiểu số đi làm việc tại nước ngoài có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ

Người dân tộc thiểu số đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề; hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học.
Vốn tín dụng chính sách triển khai đến 100% thôn, xóm, bản, làng

Vốn tín dụng chính sách triển khai đến 100% thôn, xóm, bản, làng

Ngày 16/8, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động