Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Từ chính sách đến thực tiễn

Nhờ các chương trình, chính sách giảm nghèo, đến nay đời sống đồng bào dân tộc thiểu số đã có những bước cải thiện rõ nét.
Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tránh chính sách tốt nhưng khâu thực hiện chậm, không đồng bộ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt niềm tin vào đại biểu Quốc hội là đồng bào dân tộc thiểu số Đa dạng hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản cho bà con dân tộc thiểu số

Nhiều chủ trương, chính sách được ban hành

Để phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách, dành các nguồn lực ưu tiên cho khu vực này.

Từ đại hội VI của Đảng đã khẳng định “Trong việc phát triển kinh tế, xã hội ở những nơi có đông đồng bào các dân tộc thiểu số, cần thể hiện đầy đủ chính sách dân tộc, phát triển mối quan hệ tốt đẹp gắn bó giữa các dân tộc trên tinh thần đoàn kết, bình đẳng, giúp đỡ nhau cùng làm chủ tập thể”.

Điều này đã thể hiện rõ mục tiêu trong chính sách dân tộc của Đảng ta là không ngừng nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị của từng dân tộc; làm cho mỗi dân tộc được phát triển một cách toàn diện và bền vững; đồng thời, qua đó, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc.

Đại hội XIII, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế trong thực hiện chính sách về dân tộc, Đảng ta đề ra chủ trương: “Huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng tính đặc thù của từng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc. Có cơ chế thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững”.

Từ chủ trương của Đảng về vấn đề dân tộc, xác định rõ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi phải gắn với những vấn đề đổi mới cơ cấu kinh tế và tổ chức sản xuất theo hướng chuyển sang sản xuất hàng hóa phù hợp với đặc điểm kinh tế của từng vùng, tiểu vùng, dân tộc; gắn phát triển kinh tế - xã hội với giải quyết vấn đề dân tộc và quốc phòng - an ninh.

Với mục tiêu thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa các nhóm đồng bào dân tộc thiểu số, phần lớn các chương trình của Nhà nước tập trung vào hỗ trợ sinh kế và tạo cơ hội xóa đói, giảm nghèo, như: Chương trình 143 (Chương trình xóa đói, giảm nghèo và tạo việc làm giai đoạn 2001 - 2005, được phê duyệt theo Quyết định số 143/2001/QĐ-TTg, ngày 27-9-2001, của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình 135 (Chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa, được phê duyệt theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg, ngày 31-7-1998, của Thủ tướng Chính phủ)…

Theo đó, trong giai đoạn 2011 - 2018, có 205 chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi được ban hành. Tính riêng giai đoạn 2016 - 2018, theo Báo cáo số 426/BC-CP, ngày 4-10-2018, của Chính phủ, “Đánh giá 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 41 chương trình, chính sách, trong đó có 15 chính sách trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số và 36 chính sách chung có ưu tiên cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Nội dung các chính sách giai đoạn 2016 - 2018 tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giảm nghèo; phát triển sản xuất trong nông, lâm nghiệp, thủy sản; phát triển giáo dục - đào tạo, văn hóa, như: Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, phát triển sản xuất và ổn định đời sống cho người dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn; ổn định cuộc sống cho người dân tộc thiểu số di cư tự phát; phát triển kinh tế - xã hội cho các dân tộc thiểu số rất ít người; phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số; tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Tính đến tháng 10-2020, có 118 chính sách đang có hiệu lực triển khai thực hiện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 54 chính sách trực tiếp cho các đồng bào dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 64 chính sách chung có ưu tiên cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Ngoài những chính sách tác động trực tiếp đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hiện nay còn 21 chương trình mục tiêu có nội dung gián tiếp tác động đến vùng này.

Có thể nói, cho đến nay, hệ thống chính sách dân tộc được ban hành khá đầy đủ, bao phủ toàn diện các lĩnh vực, nhằm hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa; phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Các chương trình đã đem lại những hiệu quả tích cực về đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta. Từ năm 2003 đến năm 2020, Nhà nước đã tập trung bố trí đầu tư, hỗ trợ kinh phí nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng kinh phí: giai đoạn 2003 - 2008 là khoảng 250.000 tỷ đồng, giai đoạn 2011 - 2015 là 690.000 tỷ đồng, giai đoạn 2016 - 2020 là 998.000 tỷ đồng.

Nguồn lực đầu tư đó được tập trung vào xây dựng hàng vạn công trình kết cấu hạ tầng; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho dân tộc thiểu số rất ít người; hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất... cho hàng trăm nghìn hộ đồng bào các dân tộc thiểu số.

Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Từ chính sách đến thực tiễn
Các cán bộ, công chức xã Sảng Tủng, Đồng Văn, Hà Giang cải tạo vườn tạp giúp dân

Nhờ vậy, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đã có sự phát triển mạnh mẽ hơn, phong phú và đa dạng hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt so với trước thời kỳ đổi mới, trên tất cả các phương diện: ăn, ở, mặc, đi lại, học hành, chăm sóc sức khỏe, nghe, nhìn. Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giảm trung bình 3,5%/năm

Đổi thay từ các chính sách

Trong những năm qua, nhờ thực hiện tốt Chương trình 135 công tác giảm nghèo của tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả đáng kể, hạ tầng cơ sở được đầu tư, người dân đã có thể điều kiện cũng như nguồn lực để phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo.

Giai đoạn 2016 - 2021, Bắc Kạn được hỗ trợ tổng kinh phí trên 407.300 triệu đồng từ Chương trình 135 để đầu tư 758 lượt công trình, gồm có 412 công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh; 156 công trình thủy lợi nhỏ được cải tạo và xây mới; 6 công trình cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất; 105 công trình trạm chuyển tiếp phát thanh xã, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; 2 công trình y tế; 46 công trình trường, lớp học; 22 công trình phục vụ nước sinh hoạt cho người dân và 9 công trình hạ tầng khác do cộng đồng đề xuất. Cũng từ nguồn vốn Chương trình 135, toàn tỉnh đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng 721 công trình với tổng kinh phí hơn 25.600 triệu đồng.

Thông qua Chương trình 135 Bắc Kạn tiếp tục duy trì hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế cho người dân nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nhiều mô hình sản xuất đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững cho bà con các dân tộc thiểu số.

Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2020, với tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ sản xuất là 107.286 triệu đồng, Bắc Kạn đã thực hiện đầu tư hỗ trợ mua giống cây trồng, giống vật nuôi, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ làm chuồng trại, hỗ trợ xây dựng dự án và nhân rộng mô hình giảm nghèo... cho 18.053 lượt hộ hưởng lợi bao gồm hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Thông qua các dự án, mô hình phát triển sản xuất, người dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong quá trình sản xuất và tiếp cận dần với sản xuất hàng hóa.

Trong 3 năm từ 2018 - 2020, toàn tỉnh có hơn 420 hộ vay với tổng kinh phí 22 tỷ đồng để chăn nuôi, trồng trọt và cải tạo đất sản xuất; có 5.424 hộ được hỗ trợ kinh phí chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt.... Từ nguồn vốn này, nhiều hộ đã ổn định nhà cửa, có tư liệu sản xuất và nguồn vốn để trồng trọt, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo.

Còn tại Hà Giang, địa phương có 19 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 87%. Nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay Hà Giang đã giải quyết cơ bản những khó khăn về đời sống, sản xuất, đặc biệt là việc giảm hộ nghèo nhanh và bền vững. Qua đó, góp phần ổn định kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông Dương Văn Thành- Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hà Giang cho biết: “Những năm qua, với việc lồng ghép linh hoạt các chương trình, dự án, chính sách dân tộc như Chương trình 135, Quyết định 2086/QĐ-TTg… tỉnh đã đầu tư nguồn lực nhằm hỗ trợ sản xuất, giải quyết việc làm, tạo sinh kế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg, từ năm 2018 – 2020, toàn tỉnh hỗ trợ trên 4,3 tỷ đồng cho 1.085 hộ dân tộc thiểu số mua giống, phân bón, vật tư nông nghiệp. Các mô hình đa dạng hóa sinh kế như: Chăn nuôi trâu, bò, dê hàng hóa; chăn nuôi lợn, gà thương phẩm; sản xuất rau chuyên canh đã giúp đồng bào thay đổi nhận thức, hành vi về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập”.

Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Từ chính sách đến thực tiễn
Chuyển đổi cây ăn quả ở Bắc Quang, Hà Giang giúp người dân tăng thu nhập

“Từ nguồn vốn của Chương trình 135, trong giai đoạn 2018 – 2020, tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ gần 180 tỷ đồng, giúp trên 258.000 lượt hộ dân tộc thiểu số mua giống cây trồng, vật nuôi, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật; xây dựng mô hình giảm nghèo cho 2.187 hộ dân. Nhờ các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trên, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Hà Giang đã giảm mạnh, từ 43,65% (năm 2016) xuống còn hơn 22% (năm 2020)”, ông Thành chia sẻ.

Còn tại Sơn La, cũng nhờ Chương trình 135, đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương đã được tiếp cận thuận tiện hơn các chính sách trợ giúp của nhà nước. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung và người nghèo nói riêng được từng bước cải thiện.

Theo đó, tại các huyện nghèo của Sơn La hiện đã có trên 50.500 lượt hộ/cộng đồng được hỗ trợ giao đất giao rừng, hỗ trợ khoán, khoanh nuôi, bảo vệ 231.276,25ha/307.859,5 ha tổng diện tích đất có rừng, rừng sản xuất, rừng phòng hộ trên địa bàn các huyện nghèo; hỗ trợ hơn 420.000kg gạo cho gần 8.000 lượt hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng (định mức 15 kg/người).

Thông qua chương trình giảm nghèo bền vững, các huyện nghèo của tỉnh Sơn La đã được hỗ trợ 97.000 lượt hộ nghèo về giống cây, con, phân bón, cải tạo vườn cây, giống cỏ; hỗ trợ 1.227 hộ nghèo tạo diện tích nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ hơn 9.000 hộ làm chuồng trại chăn nuôi; hỗ trợ khai hoang tạo 453 ha nương rẫy cố định; khai hoang, phục hóa 610 ha ruộng nước, 600 ha ruộng bậc thang; hỗ trợ 546 hộ nghèo có nhu cầu phát triển ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp.

Việc thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững đã có những tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến cuối năm 2020, tỉnh Sơn La đã có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 huyện thoát nghèo (Phù Yên, Quỳnh Nhai); có 35 xã, 91 bản thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Có 197/204 xã, phường, thị trấn (chiếm tỷ lệ 96,57%) có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải; 97,5% số hộ trên địa bàn được sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất; 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 18,38%, bình quân giảm trên 3%/năm, đạt mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Thông qua các chủ trương, chính sách của nhà nước, qua đó cho thấy diện mạo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương ngày càng có sự thay đổi rõ nét, giờ đây ở nhiều địa phương đồng bào dân tộc thiểu số không những đã thoát nghèo mà đã từng bước vươn lên làm giàu, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương cũng như tại cộng đồng dân cư nơi mình sinh sống.

Giai đoạn 2021-2025 Chính phủ tiếp tục triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình Giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới và Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cả 3 chương trình này có tổng vốn đầu tư hơn 409 nghìn tỷ đồng. Đây là các chương trình sẽ có những tác động trực tiếp trong việc hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu.
Thu Hường

Tin mới nhất

Lạng Sơn nỗ lực trên hành trình giảm nghèo bền vững

Lạng Sơn nỗ lực trên hành trình giảm nghèo bền vững

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững.
Đắk Lắk: Đẩy mạnh công tác số hóa các Di sản văn hóa

Đắk Lắk: Đẩy mạnh công tác số hóa các Di sản văn hóa

Tỉnh Đắk Lắk triển khai chương trình số hóa di sản văn hóa nhằm bảo tồn và thúc đẩy phát triển du lịch.
22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh được hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn

22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh được hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn

22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh sẽ được hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 – 2025 theo Quyết định số 880/QĐ-TTg vừa phê duyệt.
Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách pháp luật về dân tộc tôn giáo

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách pháp luật về dân tộc tôn giáo

Ngày 21/7, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc tôn giáo cho phóng viên, biên tập viên tại Hà Nội.
Hỗ trợ khởi nghiệp và đầu tư vào khu vực miền núi

Hỗ trợ khởi nghiệp và đầu tư vào khu vực miền núi

Các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động và sử dụng lao động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi sẽ được hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục

Hộ nghèo dân tộc thiểu số được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề

Hộ nghèo dân tộc thiểu số được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề

Theo Thông tư 02/2022/TT-UBDT, kể từ ngày 15/8/2022, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề.
Đắk Lắk: Phát triển toàn diện, bền vững đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Đắk Lắk: Phát triển toàn diện, bền vững đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Đắk Lắk đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chiến lược công tác dân tộc về đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Hà Nội: Cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Nội: Cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thu hẹp khoảng cách cả về kinh tế và mức sống, Hà Nội cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển đồng bộ, toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đẩy nhanh các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đẩy nhanh các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Để vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát huy nội lực, vươn lên phát triển, cần đảm bảo thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc.
Đắk Nông: Từng bước nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Đắk Nông: Từng bước nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Nhờ áp dụng tốt những chương trình, chính sách, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Nông những năm qua không ngừng được cải thiện và nâng cao.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Cần thực hiện quyết liệt công tác dân tộc trong tình hình mới tại khu vực Tây Nguyên

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Cần thực hiện quyết liệt công tác dân tộc trong tình hình mới tại khu vực Tây Nguyên

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã có một số chỉ đạo về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tiếp tục phát triển vùng Tây Nguyên.
Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021 - 2030: Đề xuất cơ chế điều phối

Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021 - 2030: Đề xuất cơ chế điều phối

Vẫn đang có những bất cập trong phối hợp của các bên liên quan trong tham gia công cuộc phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đắk Lắk: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ thông tin

Đắk Lắk: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ thông tin

Sáng 30/6, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội.
Bổ nhiệm Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Bổ nhiệm Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Ông Y Vinh Tơr - Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Nỗ lực giảm nghèo vùng Tây Nguyên

Nỗ lực giảm nghèo vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư và là vùng thụ hưởng quan trọng của các chương trình mục tiêu quốc gia.
Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao công tác dân vận của tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao công tác dân vận của tỉnh Đắk Lắk

Chiều 24/6, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương đã thăm và làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Hà Giang: Thu hút đầu tư hạ tầng để phát triển thương mại - dịch vụ

Hà Giang: Thu hút đầu tư hạ tầng để phát triển thương mại - dịch vụ

Với mục tiêu phát triển thương mại – dịch vụ nhanh, bền vững, Hà Giang đang đẩy mạnh thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng thương mại với nhiều chính sách ưu đãi.
Lạng Sơn: Khẩn trương xác minh, làm rõ quy trình thực hiện Dự án khu đô thị mới Mai Pha

Lạng Sơn: Khẩn trương xác minh, làm rõ quy trình thực hiện Dự án khu đô thị mới Mai Pha

Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chỉ đạo khẩn trương xác minh, làm rõ việc tổ chức thực hiện, quy trình, thủ tục thực hiện Dự án khu đô thị mới Mai Pha.
Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X: Thông qua 4 Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X: Thông qua 4 Nghị quyết quan trọng

Chiều 22/6, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X đã thông qua 4 Nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba.
Đắk Lắk luôn quan tâm công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Đắk Lắk luôn quan tâm công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc luôn được tỉnh Đắk Lắk quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành kịp thời.
Quảng Bình: Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vùng giáo xứ

Quảng Bình: Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vùng giáo xứ

Trong điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại vùng giáo xứ Quảng Bình vẫn đạt hiệu quả.
Bắc Giang tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Bắc Giang tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Năm 2022, tỉnh Bắc Giang được phân bổ hơn 221 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nguồn vốn này sẽ thực hiện 10 dự án.
Bài 3: Động lực từ niềm tin và sự lan toả từ chính sách nhân văn

Bài 3: Động lực từ niềm tin và sự lan toả từ chính sách nhân văn

Chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế, thoát nghèo mà còn nhân lên niềm tin và sự lan toả cho đồng bào các dân tộc.
Chính sách của Đảng và Nhà nước làm thay đổi đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa

Chính sách của Đảng và Nhà nước làm thay đổi đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa

Chính sách của Đảng và Nhà nước đã làm đổi thay diện mạo, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Thanh Hóa. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4,02%/năm
Bài 1: Chính sách nhân văn và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp

Bài 1: Chính sách nhân văn và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp

Chương trình 30a là một chính sách nhân văn của xã hội chủ nghĩa, tạo sự chuyển biến tích cực nhất phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc nghèo
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động