Đắk Lắk: Phát triển toàn diện, bền vững đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Đắk Lắk đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chiến lược công tác dân tộc về đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Đắk Lắk: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ thông tin Đắk Nông: Từng bước nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục đích nhằm thực hiện các mục tiêu của Chiến lược đã đề ra, nhằm phát triển toàn diện, nhanh, bền vững các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của tỉnh và của cả nước.

Bên cạnh đó, kế hoạch còn phát huy vai trò, chức năng của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ tỉnh đến địa phương trong thực hiện chính sách dân tộc. Xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của hệ thống chính trị.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, các nhiệm vụ chính của kế hoạch bao gồm: Đổi mới phương thức quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Xác định và phân công rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc và các chính sách dân tộc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác dân tộc; đổi mới tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo hướng tinh gọn, đồng bộ, thống nhất, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, phát triển kinh tế tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển mạnh kinh tế hàng hóa nhiều thành phần; chú trọng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, gắn sản xuất với chế biến, kết nối thị trường, tạo chuỗi giá trị, gia tăng giá trị nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế và phù hợp với đặc thù của địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đắk Lắk: Phát triển toàn diện, bền vững đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số
Đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk đa dạng các hình thức phát triển kinh tế

Trong đó, về lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh Đắk Lắk chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh; có thể sử dụng lao động tại chỗ; chú trọng cơ cấu sản phẩm nông nghiệp theo 3 nhóm sản phẩm chủ lực (quốc gia, cấp tỉnh, đặc sản địa phương) gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Chú trọng phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân.

Về lĩnh vực công nghiệp - xây dựng: tỉnh Đắk Lắk sẽ rà soát, quy hoạch hợp lý các ngành công nghiệp, lựa chọn một số ngành, lĩnh vực chủ yếu, có tiềm năng, thế mạnh để ưu tiên phát triển gắn liền với tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn và địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời hình thành các cụm liên kết ngành công nghiệp phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng đẩy mạnh liên kết vùng; xây dựng phương án phát triển các Đoàn kinh tế - quốc phòng, Khu kinh tế - quốc phòng trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm để phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng dưỡng dụng, liên kết với công nghiệp dân sinh.

Bên cạnh đó, bố trí nguồn lực nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ổn định dân cư tiến tới chấm dứt tình trạng di cư tự phát; thiết kế, thi công các công trình phù hợp với đặc thù của địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Còn đối với lĩnh vực thương mại và dịch vụ, du lịch: địa phương xác định chú trọng phát triển kinh tế biên mậu với nước làng giềng Campuchia; khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do mới ký kết để tăng cường xuất khẩu sang các nước và các thị trường mới, song song với bảo vệ sản xuất, thương hiệu các sản phẩm Việt Nam và lợi ích của người tiêu dùng. Thúc đẩy lưu thông và tiêu thụ hàng hóa nội vùng, liên vùng thông qua hệ thống chợ đầu mối và các hội chợ xúc tiến thương mại. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong phát triển các kênh phân phối và thương mại điện tử; phát triển các mô hình sản xuất kinh 8 doanh mới, kinh tế chia sẻ phù hợp đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái; du lịch lịch sử - văn hóa, phát triển sản phẩm du lịch “xanh”, du lịch “trải nghiệm”, du lịch “nông nghiệp”, tôn trọng yếu tố tự nhiên và văn hóa địa phương từng vùng.

Đặc biệt, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung phát triển giáo dục đào tạo và y tế; đẩy mạnh công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục các cấp, trong đó đặc biệt ưu tiên xóa mù chữ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thực hiện hiệu quả chính sách cử tuyển đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, gắn đào tạo với nhu cầu và khả năng bố trí việc làm tại địa phương.

Đắk Lắk: Phát triển toàn diện, bền vững đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số
Tỉnh Đắk Lắk chú trọng nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Bên cạnh đó sẽ rà soát, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo lộ trình hợp lý, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dạy song hành tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp và thực hiện hiệu quả các chính sách giáo dục đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cùng với đó, ưu tiên giải quyết các vấn đề sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là phụ nữ và trẻ em; tăng cường khả năng tiếp cận cũng như cung cấp dịch vụ y tế, dân số có chất lượng. Tiếp tục truyền thông về bình đẳng giới, tác hại của tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Có cơ chế để phụ nữ người dân tộc thiểu số tiếp cận tốt hơn dịch vụ công, dịch vụ xã hội thiết yếu và các dịch vụ tư vấn về hôn nhân, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Thí điểm các mô hình, tiến tới nhân rộng các cơ sở y tế kết hợp quân - dân y để khám bệnh, chữa bệnh cho người dân.

Ngoài ra, công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc cũng được quan tâm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể nhằm tạo ra sự đa dạng trong thống nhất của nền văn hóa Việt Nam; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số; giữ gìn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp thông qua ngôn ngữ, chữ viết, các ngày lễ, hội, buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống và tết cổ truyền của đồng bào dân tộc thiểu số. Phát triển đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đức Thảo

Tin mới nhất

Cà Mau: Đưa chủ trương, chính sách pháp luật đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số

Cà Mau: Đưa chủ trương, chính sách pháp luật đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số

Cà Mau hiện có 32 dân tộc thiểu số, với trên 48 ngàn người. Nhờ tuyên truyền nâng cao nên nhận thức về pháp luật của bà con không ngừng được nâng lên.
Quảng Ninh chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật thông tin cho vùng đồng bào dân tộc

Quảng Ninh chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật thông tin cho vùng đồng bào dân tộc

Tỉnh Quảng Ninh đã và đang dành nhiều nguồn lực để phát triển hệ thống thông tin, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội.
Tỉnh Lạng Sơn nâng cao chất lượng thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn mới

Tỉnh Lạng Sơn nâng cao chất lượng thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn mới

Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nâng cao đời sống.
Bạc Liêu thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo

Bạc Liêu thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo

Nhờ thực hiện kịp thời, đầy đủ những chính sách của Đảng và Nhà nước, đời sống của đồng bào dân tộc Khmer tại Bạc Liêu ngày càng được nâng cao.
Sản xuất liên kết theo chuỗi thay đổi tư duy canh tác nhỏ lẻ của đồng bào: Nhìn từ tỉnh Bắc Kạn

Sản xuất liên kết theo chuỗi thay đổi tư duy canh tác nhỏ lẻ của đồng bào: Nhìn từ tỉnh Bắc Kạn

Nhờ hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, 3 năm nay, tỉnh Bắc Kạn đã hình thành các vùng sản xuất lớn, thay đổi tư duy canh tác nhỏ lẻ.

Tin cùng chuyên mục

Sơn La: Phát triển chuỗi liên kết cho đồng bào dân tộc

Sơn La: Phát triển chuỗi liên kết cho đồng bào dân tộc

Việc phát triển chuỗi liên kết giá trị đã giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La có đầu ra nông sản ổn định, thu nhập bền vững.
Thành phố Buôn Ma Thuột: Vì sao cần cơ chế, chính sách đặc thù?

Thành phố Buôn Ma Thuột: Vì sao cần cơ chế, chính sách đặc thù?

Ngày 24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù với thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
3 chương trình mục tiêu quốc gia: Sẽ giám sát nguồn vốn triển khai

3 chương trình mục tiêu quốc gia: Sẽ giám sát nguồn vốn triển khai

Qua hoạt động giám sát, Quốc hội xem xét, đánh giá giữa kỳ kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội đối với các chương trình mục tiêu quốc gia.
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Dân tộc

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Dân tộc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị định 66/2022/NĐ-CP ngày 20/9/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Dân tộc.
Đắk Nông: Phấn đấu nâng cao mức sống đồng bào dân tộc thiểu số

Đắk Nông: Phấn đấu nâng cao mức sống đồng bào dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định 1437/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thanh Hóa: Nỗ lực phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng dân tộc thiểu số

Thanh Hóa: Nỗ lực phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng dân tộc thiểu số

Thanh Hóa nỗ lực phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đến năm 2025 giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi.
Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Ngoài hỗ trợ 30% mức đóng của nhà nước, năm học 2022-2023, nhiều tỉnh, thành phố còn có chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.
Đồng bào dân tộc vùng cao Đồng Văn: Giảm nghèo bền vững nhờ vận dụng kiến thức bản địa vào đời sống, sản xuất

Đồng bào dân tộc vùng cao Đồng Văn: Giảm nghèo bền vững nhờ vận dụng kiến thức bản địa vào đời sống, sản xuất

Để xóa đói, giảm nghèo bền vững, đồng bào các dân tộc huyện Đồng Văn (Hà Giang) đã vận dụng kiến thức bản địa vào sản xuất và đời sống.
Lạng Sơn nỗ lực trên hành trình giảm nghèo bền vững

Lạng Sơn nỗ lực trên hành trình giảm nghèo bền vững

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững.
Đắk Lắk: Đẩy mạnh công tác số hóa các Di sản văn hóa

Đắk Lắk: Đẩy mạnh công tác số hóa các Di sản văn hóa

Tỉnh Đắk Lắk triển khai chương trình số hóa di sản văn hóa nhằm bảo tồn và thúc đẩy phát triển du lịch.
22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh được hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn

22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh được hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn

22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh sẽ được hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 – 2025 theo Quyết định số 880/QĐ-TTg vừa phê duyệt.
Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách pháp luật về dân tộc tôn giáo

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách pháp luật về dân tộc tôn giáo

Ngày 21/7, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc tôn giáo cho phóng viên, biên tập viên tại Hà Nội.
Hỗ trợ khởi nghiệp và đầu tư vào khu vực miền núi

Hỗ trợ khởi nghiệp và đầu tư vào khu vực miền núi

Các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động và sử dụng lao động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi sẽ được hỗ trợ.
Hộ nghèo dân tộc thiểu số được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề

Hộ nghèo dân tộc thiểu số được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề

Theo Thông tư 02/2022/TT-UBDT, kể từ ngày 15/8/2022, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề.
Hà Nội: Cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Nội: Cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thu hẹp khoảng cách cả về kinh tế và mức sống, Hà Nội cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển đồng bộ, toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đẩy nhanh các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đẩy nhanh các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Để vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát huy nội lực, vươn lên phát triển, cần đảm bảo thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc.
Đắk Nông: Từng bước nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Đắk Nông: Từng bước nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Nhờ áp dụng tốt những chương trình, chính sách, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Nông những năm qua không ngừng được cải thiện và nâng cao.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Cần thực hiện quyết liệt công tác dân tộc trong tình hình mới tại khu vực Tây Nguyên

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Cần thực hiện quyết liệt công tác dân tộc trong tình hình mới tại khu vực Tây Nguyên

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã có một số chỉ đạo về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tiếp tục phát triển vùng Tây Nguyên.
Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021 - 2030: Đề xuất cơ chế điều phối

Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021 - 2030: Đề xuất cơ chế điều phối

Vẫn đang có những bất cập trong phối hợp của các bên liên quan trong tham gia công cuộc phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đắk Lắk: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ thông tin

Đắk Lắk: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ thông tin

Sáng 30/6, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động