Cần có giải pháp mang tính đột phá về văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong bối cảnh mới

Không chỉ là thành phố kinh tế năng động, TP. Hồ Chí Minh còn hội tụ văn hóa 54 dân tộc anh em; có nhiều người nước ngoài từ các quốc gia khác đến sinh sống...
TP. Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu dẫn đầu cả nước về thanh toán không tiền mặt Khánh thành bức tượng lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi tại TP. Hồ Chí Minh

Hội nhập nhưng phải giữ được cốt cách, bản sắc vốn có

Không chỉ là thành phố năng động nhất cả nước, TP. Hồ Chí Minh còn là nơi hội tụ, giao lưu văn hóa với các vùng, miền, khu vực và các nước trên thế giới. TP. Hồ Chí Minh là nơi sinh sống lâu đời của 54 dân tộc và hơn 1.000 người nước ngoài đến từ các quốc gia khác nhau… Việc họ chung sống tập trung ở các khu vực khác nhau đã góp phần hình thành nên nền văn hóa đa dạng, phản ánh nét truyền thống đến hiện đại của văn hóa nơi đây.

Cần có giải pháp mang tính đột phá về văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong bối cảnh mới
Không chỉ là thành phố năng động nhất cả nước, TP. Hồ Chí Minh còn là nơi hội tụ, giao lưu văn hóa với các vùng, miền, khu vực và các nước trên thế giới. Ảnh LH

Phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn công tác nhóm 3 - Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương với TP. Hồ Chí Minh về thực tiễn triển khai công tác trên lĩnh vực văn hóa - xã hội và xây dựng con người phục vụ công tác tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, văn hóa - xã hội là vấn đề có ý nghĩa riêng, rộng lớn, đa dạng, phong phú; là sự tương tác của con người, đa dạng theo dòng thời gian, không giới hạn không gian, không giới hạn dân tộc, tôn giáo…

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh luôn nhận thức sâu sắc vai trò và vị trí, tầm quan trọng của xây dựng, phát triển văn hóa, xã hội và con người thành phố với mục tiêu phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế.

Thực tế trong suốt quá trình gần 40 năm thực hiện công cuộc “Đổi mới”, văn kiện các kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến nay cho thấy nội dung, phương thức lãnh đạo của Thành ủy về xây dựng, phát triển văn hóa và xây dựng con người thành phố luôn chú trọng giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc văn hóa của thế giới phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc; phát triển nhưng luôn giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hệ giá trị văn hóa gia đình và các chuẩn mực con người Việt Nam.

Chính những nhân tố đó đã tạo nên văn hóa, con người TP. Hồ Chí Minh đoàn kết, dũng cảm, năng động, sáng tạo, nhân ái, nghĩa tình, dám đi đầu, chấp nhận thử thách, góp phần tạo động lực cho sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và đất nước nói chung.

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở tiếp tục được phát huy. Hoạt động văn hóa, lễ hội diễn ra phong phú, đa dạng. Nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo tồn và phát huy. Xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng nhận được sử ủng hộ của xã hội.

Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể chế văn hóa từng bước được hoàn thiện. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, văn nghệ có bước phát triển. Công tác chăm lo cho người có công, gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn… luôn được các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở thực hiện thường xuyên, liên tục; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản nhằm cải thiện, nâng cao mức sống, điều kiện, chất lượng sống.

Từ thực tiễn cuộc sống cũng như xu hướng thời đại mới, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, cần xây dựng văn hóa, con người TP. Hồ Chí Minh theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, hội nhập quốc tế, giữ được cốt cách, bản sắc vốn có từ thời cha ông đi mở cõi ở vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn - TP. Hồ Chí Minh.

Xây dựng môi trường văn hóa đi đôi với giáo dục công dân

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao những kết quả đạt được của TP. Hồ Chí Minh trong việc phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng con người. Phó Thủ tướng nêu rõ, TP. Hồ Chí Minh luôn đi đầu trong việc triển khai chính sách về kinh tế - xã hội và đã đóng góp nhiều bài học, kinh nghiệm, giải pháp mới áp dụng cho cả nước. Từ đó, góp phần hoàn thiện về lý luận, chủ trương chính sách. Trung ương đặt kỳ vọng đối với TP. Hồ Chí Minh rất lớn trong vấn đề này và mong muốn thành phố tiếp tục nghiên cứu sâu một số cơ chế, chính sách của quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị thành phố với vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội của cả nước cần nghiên cứu sâu các chính sách văn hóa, xã hội, đào tạo con người, từ đó có những bài học, kinh nghiệm, giải pháp mới áp dụng cho cả nước.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho biết, Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người đồng bộ với việc phát triển kinh tế. Đồng thời khẳng định, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khai thác mạnh mẽ các nguồn lực văn hóa tinh thần để tạo thành sức mạnh nội sinh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành phố đang tập trung xây dựng môi trường văn hóa đi đôi với giáo dục công dân, xem đây là điều cốt lõi để hình thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình...

Bên cạnh những mặt thuận lợi, TP. Hồ Chí Minh cũng đang đứng trước không ít thách thức, đó là: Nguy cơ gây bất ổn an ninh khu vực và hòa bình trên toàn thế giới; sự tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; sự xâm nhập ngày càng nhiều sản phẩm phi văn hóa, độc hại; các thế lực thù địch gia tăng thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa…

Tuy nhiên, theo Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, điểm thuận lợi nổi bật của TP. Hồ Chí Minh là 54 dân tộc thống nhất trong đa dạng trên địa bàn thành phố, trong đa dạng của văn hóa vùng, miền và văn hóa hội nhập quốc tế, tuân thủ theo nguyên tắc “tính dân tộc, tính dân chủ, tính nhân văn”. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chúng ta cũng tôn trọng sự khác biệt. Khác biệt vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì đất nước vì con người, khác biệt vì giữ gìn tính nhân văn, vì những gì cao nhất của con người Việt Nam, giá trị Việt Nam thì chúng ta luôn luôn tôn trọng.

Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng, TP. Hồ Chí Minh sẽ có những giải pháp mang tính đột phá về văn hóa, xã hội và xây dựng con người để hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tâm An

Tin mới nhất

Bộ Công Thương: Những nỗ lực nâng cao và lan toả tinh thần dân tộc

Bộ Công Thương: Những nỗ lực nâng cao và lan toả tinh thần dân tộc

Với vai trò là bộ kinh tế đa ngành, thời gian qua, bên cạnh công tác chuyên môn, Bộ Công Thương đã nỗ lực xây dựng và triển khai các chương trình, đề án phát tr
Thúc đẩy ngành Halal Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, toàn diện

Thúc đẩy ngành Halal Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, toàn diện

Đề án phát triển ngành Halal đề ra định hướng mang tầm quốc gia về huy động nguồn lực phát triển ngành này một cách bài bản, chuyên nghiệp, toàn diện.
Longform | Những “sứ giả kinh tế” làm rạng danh hàng hoá, thương hiệu Việt trên thế giới

Longform | Những “sứ giả kinh tế” làm rạng danh hàng hoá, thương hiệu Việt trên thế giới

Tận dụng mọi cơ hội để quảng bá sản phẩm, hàng hoá thương hiệu Việt tới bạn bè quốc tế là phương châm hoạt động của các Tham tán thương mại Việt Nam.
Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Trong nhiều năm qua, vấn đề "nhân quyền" và "phát triển con người" ở Việt Nam thường xuyên bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc, chống phá.
Dấu ấn phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền của Việt Nam

Dấu ấn phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền của Việt Nam

Dù ở thời kỳ lịch sử nào, Việt Nam cũng luôn phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyềm biển đảo và đã đạt được nhiều dấu ấn đáng tự hào.

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tăng tín dụng trên miền đất bazan

Kết nối tăng tín dụng trên miền đất bazan

Tăng trưởng tín dụng và hoạt động ngân hàng ở khu vực Tây Nguyên chưa được như kỳ vọng và cần có những giảii pháp cụ thể cho vấn đề này.
Kiên Giang: Đồng bào Khmer đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế

Kiên Giang: Đồng bào Khmer đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế

Từ những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đồng bào Khmer đã vươn lên thoát nghèo, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của địa phương.
Bộ Công Thương: Nhiều giải pháp thúc đẩy đầu ra cho sản phẩm đặc sản địa phương

Bộ Công Thương: Nhiều giải pháp thúc đẩy đầu ra cho sản phẩm đặc sản địa phương

Cùng với việc triển khai các chương trình hỗ trợ bán hàng đa kênh, đối với khu vực miền núi, việc phát triển hạ tầng logistics là rất cần thiết và quan trọng.
Longform | Tự hào những thương hiệu Việt Nam vươn tầm thế giới

Longform | Tự hào những thương hiệu Việt Nam vươn tầm thế giới

Không chỉ định danh ở thị trường trong nước mà nhiều thương hiệu đã vươn mình trở thành niềm tự hào Việt Nam khi khẳng định được vị thế ở nước ngoài.
Chuyên gia kinh tế: Xây dựng chợ miền núi gắn với du lịch và lan toả văn hoá vùng miền

Chuyên gia kinh tế: Xây dựng chợ miền núi gắn với du lịch và lan toả văn hoá vùng miền

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho rằng, xây dựng chợ miền núi, chợ vùng dân tộc phải gắn với du lịch và lan toả văn hoá để nâng cao hiệu quả.
Tỉnh Yên Bái nỗ lực đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Tỉnh Yên Bái nỗ lực đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Với vị trí địa lý thuận lợi, chính sách thu hút đầu tư cởi mở, tỉnh Yên Bái hiện là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc, miền núi

Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc, miền núi

Niềm tin và tự hào đã thúc đẩy Detech Coffee xây dựng và đưa thương hiệu cà phê của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi Sơn La tới người tiêu dùng.
Gia Lai: Kết nối cung cầu, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Gia Lai: Kết nối cung cầu, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Gia Lai xác định thúc đẩy sản xuất kinh doanh vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua kết nối cung cầu các sản phẩm vùng miền, kết nối giao thương.
Đồng bào dân tộc Mông ở Sà Phìn (Hà Giang) phát triển kinh tế nhờ chính sách dân tộc

Đồng bào dân tộc Mông ở Sà Phìn (Hà Giang) phát triển kinh tế nhờ chính sách dân tộc

Cùng với triển khai các chính sách về phát triển kinh tế, đồng bào dân tộc tại Sà Phìn (Hà Giang) đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường từng bước thoát nghèo.
Cao Bằng: Điểm đến, kết nối và phát triển

Cao Bằng: Điểm đến, kết nối và phát triển

Được ví như “viên ngọc xanh” của Đông Bắc, tỉnh Cao Bằng hấp dẫn du khách không chỉ bởi non nước hữu tình mà còn bởi nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc.
Giải pháp nào khai thác giá trị văn hoá trong tiêu thụ sản phẩm của bà con dân tộc?

Giải pháp nào khai thác giá trị văn hoá trong tiêu thụ sản phẩm của bà con dân tộc?

TS. Chu Xuân Giao, Viện Nghiên cứu Văn hoá, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chia sẻ về giải pháp khai thác giá trị văn hoá trong tiêu thụ sản phẩm của bà con dân tộc
Phú Thọ phát huy hiệu quả các nguồn lực và bản sắc văn hóa địa phương

Phú Thọ phát huy hiệu quả các nguồn lực và bản sắc văn hóa địa phương

Phú Thọ xác định khai thác có hiệu quả các nguồn lực và bản sắc văn hóa; phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Quảng Ngãi: Đưa sản phẩm miền núi đến với người tiêu dùng

Quảng Ngãi: Đưa sản phẩm miền núi đến với người tiêu dùng

Phiên chợ nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tôn vinh bản sắc văn hóa vùng miền, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Ngãi.
Đưa văn hoá vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng dân tộc: Cần tổng hoà nhiều giải pháp

Đưa văn hoá vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng dân tộc: Cần tổng hoà nhiều giải pháp

Bà Bế Hồng Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc chia sẻ giải pháp đưa giá trị văn hoá vào sản xuất tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng dân tộc
Khai thác giá trị văn hoá trong phát triển sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khai thác giá trị văn hoá trong phát triển sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Việc gắn giá trị văn hóa trong phát triển sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giúp sản phẩm dễ dàng được tiêu thụ trong và ngoài nước.
Longform | Chè Suối Giàng và ước mơ thương hiệu quốc gia, vươn tầm quốc tế

Longform | Chè Suối Giàng và ước mơ thương hiệu quốc gia, vươn tầm quốc tế

Chọn khởi nghiệp từ sản phẩm chè Suối Giàng của miền núi Yên Bái, Hợp tác xã hệ sinh thái du lịch Suối Giàng đã hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho bà con.
Thương cảng Hội An: Từ thương cảng xưa để nhìn về phát triển kinh tế biển ngày nay

Thương cảng Hội An: Từ thương cảng xưa để nhìn về phát triển kinh tế biển ngày nay

Những thập niên gần đây, giới khoa học trong nước, quốc tế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nghiên cứu về Hội An và hệ thống thương cảng Việt Nam.
Nâng cao năng lực nội sinh, tự lực, tự cường của nền kinh tế Việt Nam

Nâng cao năng lực nội sinh, tự lực, tự cường của nền kinh tế Việt Nam

Việc nâng cao năng lực nội sinh, tự lực, tự cường của nền kinh tế Việt Nam giữ vai trò quan trọng hàng đầu để hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước.
Lào Cai: Phụ nữ Tày vùng cao Bản Liền - Bắc Hà tìm hướng giảm nghèo bền vững

Lào Cai: Phụ nữ Tày vùng cao Bản Liền - Bắc Hà tìm hướng giảm nghèo bền vững

Hội LH Phụ nữ xã Bản Liền đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ trên địa bàn tìm hướng làm ăn phù hợp, giảm nghèo bền vững.
Quảng Trị: Phơi sấy măng rừng trong nhà năng lượng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho đồng bào miền núi

Quảng Trị: Phơi sấy măng rừng trong nhà năng lượng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho đồng bào miền núi

Các thành viên hợp tác xã nông sản hiện đã dần thay đổi thói quen phơi sấy măng rừng ngoài trời hoặc trên bếp bằng thực hiện trong nhà sấy năng lượng mặt trời.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động