Xin chờ trong giây lát...

Hiệu quả từ chính sách nhân văn

Thực hiện tư tưởng của Hồ Chí Minh về công tác dân tộc là: các dân tộc đoàn kết, bình đẳng, tương trợ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách nhằm chăm lo cho đồng bào các dân tộc bất kể thành phần tôn giáo với quan điểm không ai bị bỏ lại phía sau.

Mobile VerionPhiên bản di động